Een kijkje achter de schermen…

*Scroll down for English*

Sinds 2020 is een klein team van academische onderzoekers en softwareontwikkelaars hard aan het werk om panl te bouwen. Wie zijn deze mensen achter het platform? Hoe zijn ze betrokken bij panl? En wat bracht hen samen?

Het begon allemaal met Martin…

Martin is en bedenker van panl en universitair hoofddocent Communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met zijn drang naar innovatie en zijn alertheid voor kansen zag Martin de mogelijkheid om financiering te ontvangen voor de ontwikkeling van een Nederlands platform voor het werven van deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek. Op dat moment begon de reis van panl. Het is dus volkomen logisch om onze kennismakingsronde met hem te openen. In een interview vroegen we Martin hoe het allemaal begon; waar het initiatief van panl vandaan kwam; en hoe hij zich de toekomst van panl voorstelt.

Martin, hoe is het allemaal begonnen?

Uhm, ja, hoe is het allemaal begonnen…ik maakte zelf eigenlijk veel gebruik van online onderzoek platforms voor het verzamelen van mijn onderzoeksgegevens. Dit is voor mijn type onderzoek een effectieve manier om data te verzamelen. Maar dit was altijd op buitenlandse platforms, omdat er geen Nederlands alternatief was. Een Nederlands platform voor wetenschappelijk onderzoek bestond niet. In 2019 hoorde ik van een mogelijkheid om een fonds aan te vragen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het bouwen aan een infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek. Om wat specifieker te zijn, het geld werd uitgekeerd door het Platform Digitale Infrastructuur Social Sciences & Humanities. Dit platform kent middelen toe aan digitale infrastructurele voorzieningen of -initiatieven voor de sociale- en geesteswetenschap. Dit zag ik als de mogelijkheid om het gemis van een Nederlands alternatief op te lossen. 

Waarom was een Nederlands alternatief nodig?

Laat ik eerlijk zijn, voor veel wetenschappelijk onderzoek is een Nederlands platform niet per se nodig, omdat het onderzoek de wereld over gaat en dan een specifiek Nederlandse invalshoek niet per definitie relevant of nodig is. Maar voor veel andere onderzoeken is een specifiek Nederlandse invalshoek juist ontzettend relevant. Ik doe bijvoorbeeld veel onderzoek naar hoe mensen boodschappen verwerken. Dit soort onderzoek moet vaak binnen een bepaalde context geplaatst worden, en daarbij kan het dan van belang zijn dat je het onderzoek lokaal relevant kan maken. Veel wetenschappelijk onderzoek, en met name onderzoek binnen de sociale wetenschappen, is momenteel nog ontzettend Angelsaksisch georiënteerd. Dat wil zeggen dat het meeste onderzoek focust op dynamieken in Noord-Amerika, Groot-Brittannië of andere Engelstalige landen. Dat is een heel andere cultuur, andere context, dan de Nederlandse context. Het is uitermate belangrijk ook de mogelijkheid te creëren om onderzoek te doen binnen de Nederlandse samenleving, zodat de vindingen beter kunnen aansluiten op de Nederlandse maatschappij en relevanter kunnen zijn binnen Nederland.

Hoe speelt dat specifiek voor jouw onderzoeksveld?

Ik doe onderzoek naar hoe mensen meningen vormen aan de hand van communicatieboodschappen. Ik onderzoek bijvoorbeeld hoe partijen vanuit verschillende invalshoeken naar een debat of nieuws kijken. Omdat ik voor mijn onderzoek vaak aangewezen ben op platformen uit het buitenland, zijn de voorbeelden die ik gebruik in mijn onderzoek soms voorbeelden die minder relevant zijn in de Nederlandse context. Zo heb ik in het verleden veel onderzoek gedaan naar hoe mensen reageren op nieuwsberichten rondom het recht op abortus. Maar, het is daarbij belangrijk je te realiseren dat dit debat in de VS heel anders wordt gevoerd dan in Nederland. Het pro-life/pro-choice debat in Noord-Amerika staat ver weg van de Nederlandse context en er was dus een grote kloof tussen mijn onderzoeksveld en mijn directe omgeving. Ik vind het belangrijk om ook onderzoek te doen in de Nederlandse context, maar dit is niet op grote schaal mogelijk als een betrouwbaar en effectief platform hiervoor ontbreekt. Mijn eerdere studies vallen vaak dus ook onder de Angelsaksische dominantie, omdat mijn manier van data verzamelen, via een online onderzoek platform, mij enkel toegang gaf tot data uit Angelsaksische landen. 

Hoe lost panl dit probleem voor wetenschappers op?

Panl verbindt onderzoekers in Nederland met Nederlanders die bij willen dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Het biedt een betrouwbare, gebruiksvriendelijke en eerlijke non-for-profit marktplaats voor onderzoek in Nederland. Panl maakt het mogelijk om onderzoek binnen de Nederlandse context te doen, wat daarvoor niet mogelijk was. Panl opent daarmee de deur voor onderwerpen dichter bij huis. In andere woorden, panl geeft de gelegenheid sociaal wetenschappelijk onderzoek heel erg te contextualiseren binnen Nederland. Of het nou over het stikstof debat gaat of over hoe mensen denken over stadsontwikkeling in de Randstad. Hierdoor geeft panl Nederlandse wetenschappers de kans om snel onderzoek uit te voeren van hoge datakwaliteit in, en relevant voor, hun eigen lokale omgeving. Onderzoekers kunnen hierdoor dynamieken bestuderen die veel dichter bij huis liggen. Dit maakt de rechtstreekse koppeling tussen wat onderzoekers doen en de omgeving waarin zij leven sterker

Wat is jouw toekomstbeeld van panl? Waar zie je panl over vijf jaar?

Zoveel mogelijk gebruikt door zoveel mogelijk Nederlanders. Wanneer het aankomt om wetenschappers houdt dat in dat panl gebruikt wordt door alle Nederlandse kennisinstellingen die zich bezighouden met de sociale- en geesteswetenschap. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat onderzoekers op een snelle manier data van hoge kwaliteit kunnen vergaren op panl. Ook is het belangrijk dat de groep aan deelnemers divers is. Dat is hoe ik de toekomst van panl voor me zie.

A look behind the scenes…

Since 2020 a small team of academic researchers and software developers has been working hard at building panl. Who are these people behind the platform? How are they connected to panl? And what brought them together?

It all started with Martin…

Martin is the founder and director of panl and an Associate Professor in Communication at the Vrije Universiteit Amsterdam. With his drive for innovation and an alertness for opportunities Martin recognized the chance to receive funding for the creation of a Dutch research-participant recruitment platform. That is when the journey of panl began. So, it makes perfect sense to open our round of introductions with him. In the interview we asked Martin about how it all started; where the initiative of panl came from; and how he envisions the future of panl.

Martin, how did it all start?

Uhm, yes, how did it all start…? I personally have been using online research platforms a lot to collect my research data over the past years. This is an effective way of collecting data for my type of research. But this was always on foreign platforms because there was no Dutch alternative. In 2019 I heard about an opportunity to apply for a fund from the Platform Digital Infrastructure Social Sciences & Humanities. This platform allocates resources to digital infrastructural facilities or initiatives for the social sciences and humanities. I saw this as the opportunity to solve the lack of a Dutch alternative.

Why was a Dutch alternative necessary?

Let me be honest, for a lot of academic research a Dutch platform to collect data is not needed, because much research is focussed on global processes. In that case a specific Dutch perspective is not relevant or necessary. But for many other studies a specific Dutch perspective is extremely relevant. For example, I do a lot of research into how people process all sorts of messages. This kind of research often has to be placed within a certain context. I find it important to make my research locally relevant. A lot of academic research, especially research in the social sciences, is currently still very Anglo-Saxon oriented. That is, a lot of  research focuses on dynamics in North America, Britain, or other English-speaking countries. That is a completely different culture, different context, than the Dutch context. It is extremely important to also create the opportunity to conduct research within Dutch society, so that research findings can be better connected to the Dutch context and thereby be more relevant within the Netherlands.

How does that play out specifically for your field of research?

I do research on how people form opinions based on communication messages. For example, I examine how parties view a debate or news from different angles. Because I often rely on platforms from abroad for my research, the cases I use in my research are sometimes examples that are less relevant in the Dutch context. For instance, in the past I have done a lot of research into how people react to news items about the right to abortion. However, it is important to realize that this debate has a completely different form in the US than in the Netherlands. The pro-life/pro-choice debate in North America is far removed from the Dutch context, so there was a big gap between my field of research and my immediate environment. I think it is important to also conduct research in the Dutch context, but this is not possible on a large scale if there is no reliable and effective platform to facilitate this kind of research. 

How does panl solve this problem for researchers?

Panl connects researchers in the Netherlands with Dutch people who want to contribute to academic research. It offers a reliable, user-friendly and fair, non-for-profit marketplace for research in the Netherlands. Panl makes it possible to conduct citizen-involved research within the Dutch context, which was not possible before. In other words, panl offers the opportunity to contextualize social scientific research within the Netherlands. Whether it’s about the nitrogen debate or about how people think about urban development in the Randstad. In that way panl gives Dutch academics the opportunity to quickly conduct research of high data quality in, and relevant to, their own local environment. This allows researchers in the Netherlands to study dynamics that are much closer to home, which strengthens the direct link between what researchers do and the environment in which they live.

What is your vision of the future of panl? Where do you see panl in five years?

To put it simply: used as much as possible by as many people in the Netherlands as possible. When it comes to academics, this means that panl is used by all Dutch knowledge institutions involved in social sciences and humanities. To make this possible, it is important that researchers can quickly collect high-quality data on panl. It is also important that the group of participants is diverse. This means that a large number of people from all over the Netherlands are actively involved in academic research on panl. That is how I envision the future of this platform.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: